fbpx
Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Klachten:

Ben je ontevreden over je begeleiding? Dan hoop ik natuurlijk dat we daar samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je een klacht indienen op basis van de WKKGZ. Stuur je klacht naar beroepsvereniging JVATN  via deze link.

Algemene voorwaarden:
Geldig vanaf 1 december 2020

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het open aanbod van ‘Nicky Keijzer’ gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69477981.

Het betreft activiteiten op het gebied van begeleiding/therapie, lezingen en cursussen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Deelname

Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van ‘Nicky Keijzer’ start met een intakegesprek met de cliënt. Tijdens dit gesprek worden inhoud en duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan ‘Nicky Keijzer’ verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan ‘Nicky Keijzer’ wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling.

Artikel 4. Annulering door de cliënt

Een consult dient minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5. Annulering door ‘Nicky Keijzer’

‘Nicky Keijzer’ behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. Het wil overigens niet zeggen dat ik in zo’n geval niets voor u kan betekenen, maar in de meeste gevallen help ik dan graag met medeweten van/ toestemming van/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts.

a.Aansprakelijkheid

‘Nicky Keijzer’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.

‘Nicky Keijzer’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

– overmacht
– een doen of nalaten door de cliënt

b. Vrijwaring

‘Nicky Keijzer’ is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door ‘Nicky Keijzer’ uitgevoerde activiteiten op het gebied van therapie, lezingen en cursussen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van ‘Nicky Keijzer’ en de cliënt bovendien aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van ‘Nicky Keijzer’.

Betalingen kunnen contant plaatsvinden na afloop van een therapiesessie. Indien men de voorkeur geeft aan elektronisch betalen, dient het verschuldigde bedrag gestort te worden op ABN Amro-rekeningnummer NL46ABNA0249655810 ter name van N.G.R.G. Keijzer

Zowel bij contante als bij elektronische betaling, krijgt u per mail de factuur toegezonden.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen de verschuldigde bedragen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening betaald te zijn.

Voor zover ‘Nicky Keijzer’ verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.

Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

Artikel 8. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Nicky Keijzer’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van ‘Nicky Keijzer’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘Nicky Keijzer’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.